About Ellen Brits

Posts by Ellen Brits:

Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt studeerde Rechten aan de Universiteit Gent. Hij was van 1999 tot 2008 premier van België. Momenteel is hij parlementslid in het Europees Parlement waar hij fractieleider van de ALDE (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) is.

7. Liberale ideologen (3)

Deze masterclass begint met een bespreking van enkele filosofen en economen die een impact hadden op het liberale gedachtegoed. Spinoza maakte een einde aan de gedachte van een gepersonaliseerde God. Thomas Paine formuleerde als eerste de universaliteit van de rechten en vrijheden van elk individu. Alexis de Tocqueville wordt algemeen beschouwd als de theoretische grondlegger van het moderne politiek liberalisme. En Ricardo paste de principes van Adam Smith toe maar verfijnde ze voor een beter handeldrijven tussen diversen landen.  (meer…)

8. Liberale ideologen (4)

In deze achtste les wordt dieper ingegaan op de ideologische visie van Isaiah Berlin en zijn onderscheid tussen de positieve en negatieve vrijheid. Welke weg moeten we kiezen? Verder staan we stil bij Milton Friedman en zijn impact op het hedendaagse liberalisme. Hetzelfde met James Buchanan en zijn Public Choice-theorie. Tenslotte staan we stil bij de ideeën van de filosofen Amartya Sen en Martha Nussbaum en het pleidooi voor de ‘capability approach’. Wat zijn de grensgebieden van het recht? Hebben gehandicapten evenveel rechten als anderen? En wat doen we met mensen die nauwelijks middelen hebben? Hoe lossen we dat vanuit een liberale visie op? (meer…)

9. Recht en rechtvaardigheid

Wat betekent recht? Aan de hand van ‘Over misdaden en straffen’ van Cesare Beccaria bekijken we de moderne elementen van ons strafrecht. Lieven Pauwels gaat na hoe een moderne justitie de strijd tegen de terreur kan aanpakken. Advocaat Christine Mussche wijst op de kankerplekken in ons justitieel apparaat. Kamerlid Carina Van Cauter schetst tenslotte een beeld van een modern justitieapparaat. (meer…)

10. Migratie en inburgering

Het liberalisme staat positief tegenover migratie. Maar onder welke voorwaarden en binnen welke nationale en Europese grenzen kan en mag dit gebeuren? In een eerste lezing wordt dieper ingegaan op het Asiel- en Migratiebeleid van de EU. Zouden Europa en de lidstaten baat hebben bij een soort Green-Card systeem? Hoe moet de overheid omgaan met de toenemende diversiteit binnen de multiculturele en multireligieuze samenleving? En wat zijn de rechten en plichten van de nieuwkomers? (meer…)

11. Milieu en energie

Wat is het liberale antwoord op de milieu- en energieproblematiek? In een eerste lezing wordt ingegaan op de noodzaak aan duurzame ontwikkeling. Verder wordt de relatie tussen ons milieu en onze gezondheid besproken. Onze energievoorziening staat onder druk. Hoe kunnen we die veilig stellen? Is de ontginning van schaliegas een mogelijk antwoord op een duurzame energievoorziening? (meer…)

12. Onderwijs

Het onderwijs in Vlaanderen scoort internationaal goed. Toch bestaan er heel wat uitdagingen en problemen. Op welke manier moet ons onderwijs hervormd worden, zowel organisatorisch als inhoudelijk? Wat is de rol van de nieuwe media in ons onderwijs? Moeten vakken godsdienst en zedenleer vervangen worden door een vak Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie? En hoe stimuleren we de kennis van meerdere talen in ons onderwijs? (meer…)

3. De liberale ideologie

In deze derde les wordt eerst het onderscheid gemaakt tussen het liberalisme en de andere ideologieën. In welke mate verschilt het liberalisme van het socialisme, het conservatisme en de christendemocratie, het ecologisme, het nationalisme en het populisme. Daarna wordt specifiek ingegaan op de ontwikkeling van het liberale gedachtegoed en de liberale partijen in België. Verder gaat de aandacht naar het belang van het vrije marktdenken aan de hand van liberale economen en het belang van het engagement van elke burger in onze samenleving vanuit een liberale visie. (meer…)

4. Liberalisme en economie

In deze vierde les onderzoeken we de relatie tussen het liberalisme en de economie. De vrije markt en het vrij initiatief staan centraal in het liberalisme. Maar kent de vrije markt grenzen en zo ja, wat zijn die grenzen dan ook? Ons land kent een verpletterende belastingsdruk. Hoe kunnen we die verminderen of rechtvaardiger verdelen over de bevolking? Wat is het beste belastingsstelsel dat overeenstemt met onze vrijheid en rechtvaardigheid? Hoe hoog mogen lonen en bonussen zijn? Bestaat er een financiële ethiek? En op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen aan de slag gaan? Hoe organiseren we een dynamische arbeidsmarkt? Daarbij wordt steeds nagegaan wat de rol van de overheid is en in welke mate ze al dan niet mag tussenkomen in het economisch proces. (meer…)

5. Liberalisme en de staatsstructuur

Ons land en Europa kennen een ingewikkelde structuur. Wat is de beste staatsstructuur op Belgisch en Europees vlak om onze welvaart en welzijn veilig te stellen? Hebben we nood aan een confederale of federale staatsstructuur? In welke richting moet Europa evolueren? Wat zijn de methodes om de burger dichter bij de besluitvorming te betrekken? Hierbij denken we aan het referendum, inspraak van actiecomitees, rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, de eerste minister en de Europese president, transnationale kieslijsten, een verlaging van de stemgerechtigde leeftijd tot 16 jaar, enzovoort. Daarbij kijken we naar de vraag wat de taken van de overheid juist zijn. Moeten die verminderd of juist vermeerderd worden? (meer…)