2e jaar

7. Liberale ideologen (3)

Deze masterclass begint met een bespreking van enkele filosofen en economen die een impact hadden op het liberale gedachtegoed. Spinoza maakte een einde aan de gedachte van een gepersonaliseerde God. Thomas Paine formuleerde als eerste de universaliteit van de rechten en vrijheden van elk individu. Alexis de Tocqueville wordt algemeen beschouwd als de theoretische grondlegger van het moderne politiek liberalisme. En Ricardo paste de principes van Adam Smith toe maar verfijnde ze voor een beter handeldrijven tussen diversen landen.  (meer…)

8. Liberale ideologen (4)

In deze achtste les wordt dieper ingegaan op de ideologische visie van Isaiah Berlin en zijn onderscheid tussen de positieve en negatieve vrijheid. Welke weg moeten we kiezen? Verder staan we stil bij Milton Friedman en zijn impact op het hedendaagse liberalisme. Hetzelfde met James Buchanan en zijn Public Choice-theorie. Tenslotte staan we stil bij de ideeën van de filosofen Amartya Sen en Martha Nussbaum en het pleidooi voor de ‘capability approach’. Wat zijn de grensgebieden van het recht? Hebben gehandicapten evenveel rechten als anderen? En wat doen we met mensen die nauwelijks middelen hebben? Hoe lossen we dat vanuit een liberale visie op? (meer…)

9. Recht en rechtvaardigheid

Wat betekent recht? Aan de hand van ‘Over misdaden en straffen’ van Cesare Beccaria bekijken we de moderne elementen van ons strafrecht. Lieven Pauwels gaat na hoe een moderne justitie de strijd tegen de terreur kan aanpakken. Advocaat Christine Mussche wijst op de kankerplekken in ons justitieel apparaat. Kamerlid Carina Van Cauter schetst tenslotte een beeld van een modern justitieapparaat. (meer…)

10. Migratie en inburgering

Het liberalisme staat positief tegenover migratie. Maar onder welke voorwaarden en binnen welke nationale en Europese grenzen kan en mag dit gebeuren? In een eerste lezing wordt dieper ingegaan op het Asiel- en Migratiebeleid van de EU. Zouden Europa en de lidstaten baat hebben bij een soort Green-Card systeem? Hoe moet de overheid omgaan met de toenemende diversiteit binnen de multiculturele en multireligieuze samenleving? En wat zijn de rechten en plichten van de nieuwkomers? (meer…)

11. Milieu en energie

Wat is het liberale antwoord op de milieu- en energieproblematiek? In een eerste lezing wordt ingegaan op de noodzaak aan duurzame ontwikkeling. Verder wordt de relatie tussen ons milieu en onze gezondheid besproken. Onze energievoorziening staat onder druk. Hoe kunnen we die veilig stellen? Is de ontginning van schaliegas een mogelijk antwoord op een duurzame energievoorziening? (meer…)

12. Onderwijs

Het onderwijs in Vlaanderen scoort internationaal goed. Toch bestaan er heel wat uitdagingen en problemen. Op welke manier moet ons onderwijs hervormd worden, zowel organisatorisch als inhoudelijk? Wat is de rol van de nieuwe media in ons onderwijs? Moeten vakken godsdienst en zedenleer vervangen worden door een vak Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie? En hoe stimuleren we de kennis van meerdere talen in ons onderwijs? (meer…)